รายงานการส่งเบิกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลซำสูง
1.ผลการส่งเบิกทั้งหมด
2.รายชื่อผุ้ป่วยที่ยังไม่ส่งเบิก
3.รายชื่อผุ้ป่วยที่ยังไม่ส่งเบิกและยังไม่สรุปชาร์ท
4.รายชื่อผุ้ป่วยที่ ส่งเบิกแล้ว ยังไม่ได้รับเงินโอน
5.สรุปวิเคราะห์ต้นทุนรายเดือน