AN
วันที่ Admit
วันที่ Discharg
AdjRW
ค่าใช้จ่าย
เรียกเก็บ
ได้รับเงิน
สิทธ์
610003155 2018-10-05 2018-10-06 0.36210 1662 1662 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
610003161 2018-10-06 2018-10-08 0.87520 4564 4564 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
610003173 2018-10-07 2018-10-08 0.25910 2232 2232 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
610003174 2018-10-07 2018-10-08 0.81390 3354 3354 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
610003247 2018-10-12 2018-10-14 0.54490 3924 3924 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
610003263 2018-10-14 2018-10-14 0.22380 1276 1276 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
610003209 2018-10-09 2018-10-15 0.58440 12081 12081 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
610003295 2018-10-17 2018-10-17 0.27530 4006 3706 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
610003278 2018-10-16 2018-10-18 0.95150 5968 5968 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
610003318 2018-10-19 2018-10-22 0.83980 4814 4814 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
610003352 2018-10-23 2018-10-25 0.95150 3374 3374 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
610003382 2018-10-26 2018-10-28 0.25910 3142 3142 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
610003400 2018-10-28 2018-10-29 0.56810 2460 2460 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
610003460 2018-11-02 2018-11-03 0.22380 1978 1978 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
610003484 2018-11-05 2018-11-06 0.40130 2403 2054 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
610003502 2018-11-07 2018-11-08 0.47990 1720 1720 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
610003500 2018-11-07 2018-11-11 0.61870 7116 7116 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
610003512 2018-11-08 2018-11-11 0.34300 4667 4667 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
610003550 2018-11-11 2018-11-16 1.49480 14879 14876 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
610003638 2018-11-21 2018-11-22 0.22380 2056 2056 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
610003640 2018-11-21 2018-11-22 0.41000 2248 2248 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
610003648 2018-11-21 2018-11-23 0.99410 2125 1977 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
610003694 2018-11-26 2018-11-27 0.42100 3755 2665 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
610003670 2018-11-23 2018-11-28 0.34040 8374 7590 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
610003723 2018-11-28 2018-11-28 0.52000 4111 4554 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
610003738 2018-11-29 2018-11-30 1.00400 1520 1546 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
610003750 2018-11-30 2018-12-01 0.54200 1240 1272 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
610003757 2018-11-30 2018-12-01 0.22380 2232 2232 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
610003783 2018-12-03 2018-12-05 1.46490 5272 5082 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
610003786 2018-12-04 2018-12-05 0.84150 5048 4479 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
610003778 2018-12-03 2018-12-06 0.87520 6786 6786 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
610003819 2018-12-07 2018-12-09 0.77590 2859 2610 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
610003843 2018-12-08 2018-12-09 0.23950 961 967 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
610003891 2018-12-13 2018-12-14 0.36210 2032 1992 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
610003911 2018-12-15 2018-12-16 0.22250 1692 1692 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
610003916 2018-12-15 2018-12-17 0.19050 2695 2695 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
610003928 2018-12-17 2018-12-17 0.19050 944 849 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
610003946 2018-12-17 2018-12-18 0.21790 2862 2312 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
610003952 2018-12-18 2018-12-19 0.79200 3770 3770 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
610003866 2018-12-11 2018-12-20 0.61090 18056 17756 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
610003987 2018-12-20 2018-12-24 0.27970 2824 3024 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
610004024 2018-12-23 2018-12-25 0.36780 2248 2248 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
610004039 2018-12-25 2018-12-26 1.02280 2284 2284 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
610004042 2018-12-25 2018-12-26 0.40960 2255 2255 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
610004054 2018-12-26 2018-12-27 0.42100 3065 3065 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
610004050 2018-12-25 2018-12-28 0.53980 7508 7954 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
610004061 2018-12-26 2018-12-28 0.77250 5708 5748 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
610004087 2018-12-28 2018-12-28 1.48600 844 814 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
610004084 2018-12-28 2018-12-29 0.22920 1642 1642 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
610004090 2018-12-28 2018-12-29 0.23950 1275 1295 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000034 2019-01-03 2019-01-03 0.64880 1152 1152 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000038 2019-01-03 2019-01-04 1.39020 5233 5163 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000038 2019-01-03 2019-01-04 1.39020 5233 4733 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
610004094 2018-12-29 2019-01-05 0.54490 12062 12062 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000055 2019-01-04 2019-01-05 0.22250 2742 2742 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000055 2019-01-04 2019-01-05 0.22250 2742 1842 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000011 2019-01-01 2019-01-08 1.17890 13350 13350 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000120 2019-01-09 2019-01-09 1.26620 2000 2000 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000120 2019-01-09 2019-01-09 1.26620 2000 2000 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000067 2019-01-05 2019-01-10 0.42290 7893 7893 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000067 2019-01-05 2019-01-10 0.42290 7893 7893 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000140 2019-01-11 2019-01-14 0.35470 4557 4557 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000155 2019-01-13 2019-01-15 0.42100 5097 5877 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000177 2019-01-14 2019-01-15 0.34040 2228 2228 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000166 2019-01-14 2019-01-17 0.19980 4318 4018 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000193 2019-01-15 2019-01-17 0.58530 3110 3660 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000211 2019-01-16 2019-01-17 0.22380 3193 1811 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000206 2019-01-16 2019-01-18 0.95150 3816 3816 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000227 2019-01-18 2019-01-18 0.14620 804 504 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000261 2019-01-21 2019-01-21 0.22380 1530 1540 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000253 2019-01-20 2019-01-22 0.00000 3532 3532 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000237 2019-01-19 2019-01-23 1.49480 16864 15568 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000311 2019-01-24 2019-01-24 0.87660 784 784 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000353 2019-01-28 2019-01-31 0.35470 5157 5157 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000248 2019-01-20 2019-02-02 1.49480 33502 32852 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000384 2019-01-31 2019-02-03 0.54490 5550 5550 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000424 2019-02-04 2019-02-05 0.77850 2290 2190 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000490 2019-02-08 2019-02-09 0.27950 1068 1052 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000508 2019-02-10 2019-02-11 0.53560 1405 1325 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000420 2019-02-04 2019-02-13 0.93610 19684 18684 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000525 2019-02-12 2019-02-13 0.62180 3146 3596 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000524 2019-02-12 2019-02-14 0.40710 3368 3268 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000516 2019-02-11 2019-02-15 0.95150 7372 6922 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000543 2019-02-14 2019-02-15 0.36780 2930 2480 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000544 2019-02-14 2019-02-17 0.28430 4257 4257 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000544 2019-02-14 2019-02-17 0.28430 4257 4257 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000598 2019-02-18 2019-02-20 0.54490 3958 3758 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000615 2019-02-20 2019-02-21 0.32760 962 962 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000623 2019-02-20 2019-02-21 0.22250 1464 1464 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000616 2019-02-20 2019-02-22 0.87660 5508 5458 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000669 2019-02-24 2019-02-25 0.00000 2477 2477 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000694 2019-02-26 2019-02-27 0.41640 1908 1908 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000619 2019-02-20 2019-02-28 0.00000 13576 13576 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000716 2019-02-28 2019-03-01 0.36780 2190 2190 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000719 2019-02-28 2019-03-01 0.22380 1074 1074 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000724 2019-03-01 2019-03-01 0.23400 2088 2568 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000726 2019-03-01 2019-03-03 0.54490 4867 4867 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000684 2019-02-25 2019-03-06 2.22630 18772 18772 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000684 2019-02-25 2019-03-06 2.22630 18772 18772 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000774 2019-03-05 2019-03-06 0.50860 1804 1804 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000783 2019-03-05 2019-03-06 0.65440 1533 1533 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000777 2019-03-05 2019-03-07 1.17890 5280 6060 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000801 2019-03-06 2019-03-07 0.50680 2682 2682 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000803 2019-03-06 2019-03-08 0.34040 3272 3272 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000816 2019-03-07 2019-03-08 0.22380 1756 1756 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000838 2019-03-09 2019-03-10 0.23950 4380 4380 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000814 2019-03-07 2019-03-11 0.36100 6555 6555 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000844 2019-03-09 2019-03-12 0.00000 5476 5476 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000851 2019-03-10 2019-03-12 0.22380 2950 2950 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000879 2019-03-13 2019-03-14 0.47970 740 740 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000881 2019-03-13 2019-03-14 0.47760 3530 3530 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000904 2019-03-15 2019-03-16 0.22380 1206 1206 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000873 2019-03-12 2019-03-17 0.54490 10860 10860 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000894 2019-03-14 2019-03-17 0.49970 4458 4458 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000912 2019-03-15 2019-03-17 0.25910 2980 2980 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000961 2019-03-20 2019-03-21 0.22380 1384 1684 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000976 2019-03-21 2019-03-21 0.87660 2248 2198 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620000956 2019-03-19 2019-03-25 0.54490 10585 11365 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620001003 2019-03-24 2019-03-25 1.26760 2360 2360 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620001011 2019-03-25 2019-03-25 0.36210 764 764 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620001020 2019-03-26 2019-03-28 0.87520 4260 4260 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620001022 2019-03-26 2019-04-01 0.54490 9090 9090 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620001071 2019-03-31 2019-04-03 0.25910 5877 5377 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620001093 2019-04-01 2019-04-05 0.40710 5856 5856 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620001147 2019-04-06 2019-04-10 0.64540 9320 8720 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620001167 2019-04-09 2019-04-10 0.34040 2028 2040 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620001206 2019-04-11 2019-04-13 0.42280 2745 2745 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620001244 2019-04-14 2019-04-15 0.40960 1632 1632 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620001270 2019-04-16 2019-04-17 0.22250 1047 1047 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620001260 2019-04-15 2019-04-18 0.76450 3889 3889 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620001252 2019-04-15 2019-04-19 0.54490 6715 6715 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620001295 2019-04-18 2019-04-20 0.87660 3140 3140 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620001439 2019-04-28 2019-04-28 0.70400 3086 3086 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620001421 2019-04-26 2019-04-29 0.87660 5999 5949 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620001437 2019-04-27 2019-04-29 1.07960 2546 2546 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620001441 2019-04-28 2019-05-01 0.49970 4719 4719 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620001474 2019-04-30 2019-05-03 0.23950 5187 5187 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620001488 2019-05-01 2019-05-03 0.61860 2454 2454 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620001496 2019-05-02 2019-05-06 1.23920 7562 6962 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620001524 2019-05-04 2019-05-06 0.35550 4409 4409 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620001475 2019-05-01 2019-05-10 1.49480 19896 19296 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620001561 2019-05-10 2019-05-12 0.54490 4864 4914 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620001576 2019-05-12 2019-05-12 0.23400 1546 2026 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620001593 2019-05-13 2019-05-14 0.41000 1821 1821 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620001588 2019-05-13 2019-05-17 0.40100 9266 9266 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620001641 2019-05-17 2019-05-19 0.25410 3112 3112 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620001658 2019-05-18 2019-05-20 0.61090 2792 2792 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620001626 2019-05-16 2019-05-21 0.87660 12152 12052 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620001640 2019-05-17 2019-05-21 1.62040 7756 7756 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620001723 2019-05-25 2019-05-26 0.23950 2608 2608 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620001737 2019-05-26 2019-05-27 0.32760 1358 1358 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620001741 2019-05-27 2019-05-28 0.87660 3331 3281 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620001767 2019-05-30 2019-05-30 0.47970 844 844 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620001832 2019-06-05 2019-06-05 0.27530 3772 3472 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620001849 2019-06-06 2019-06-09 4.56340 4296 4296 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620001873 2019-06-09 2019-06-09 1.00400 1627 1627 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620001872 2019-06-09 2019-06-11 1.06030 5190 5190 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620001899 2019-06-11 2019-06-11 0.27530 3780 3480 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620001897 2019-06-11 2019-06-12 0.67110 1729 1729 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620001907 2019-06-11 2019-06-14 1.49480 6794 6744 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620001896 2019-06-11 2019-06-18 3.74460 15254 14254 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620001952 2019-06-15 2019-06-19 2.28460 7928 7928 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620001976 2019-06-18 2019-06-20 0.70030 4176 4176 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620001990 2019-06-19 2019-06-20 2.12470 1946 1946 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002015 2019-06-22 2019-06-24 1.49480 8570 7920 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002044 2019-06-25 2019-06-28 0.54490 4479 4479 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002061 2019-06-27 2019-06-28 0.87660 4656 4606 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002032 2019-06-23 2019-06-30 0.24170 13065 13065 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002099 2019-07-01 2019-07-01 0.87660 725 725 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002101 2019-07-01 2019-07-02 0.30290 1244 1244 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002051 2019-06-26 2019-07-04 4.89390 14321 14351 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002051 2019-06-26 2019-07-04 4.89390 14321 14351 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002106 2019-07-01 2019-07-05 3.74390 10060 9980 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002265 2019-07-14 2019-07-15 0.36780 2770 2770 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002275 2019-07-15 2019-07-16 0.19980 1216 1216 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002296 2019-07-18 2019-07-19 0.25410 1631 1631 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002310 2019-07-19 2019-07-20 0.73990 2742 2692 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002345 2019-07-23 2019-07-23 0.23950 995 995 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002346 2019-07-23 2019-07-23 0.14620 846 846 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002358 2019-07-24 2019-07-24 1.30410 893 893 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002378 2019-07-25 2019-07-26 0.90950 1840 1840 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002383 2019-07-26 2019-07-27 0.54200 2948 2948 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002372 2019-07-25 2019-07-28 0.36210 5770 5720 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002390 2019-07-27 2019-07-28 0.32760 1872 1872 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002339 2019-07-22 2019-07-29 1.07960 14844 14844 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002405 2019-07-29 2019-07-30 0.40130 2469 2469 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002387 2019-07-26 2019-07-31 0.40100 9262 9212 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002419 2019-07-30 2019-07-31 0.87660 1082 1082 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002434 2019-08-01 2019-08-03 0.54820 3536 3536 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002445 2019-08-02 2019-08-05 0.25910 4643 4643 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002465 2019-08-05 2019-08-06 0.22380 1935 1935 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002479 2019-08-06 2019-08-06 0.41000 1868 1868 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002436 2019-08-02 2019-08-07 3.21430 9886 9286 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002476 2019-08-05 2019-08-08 1.23920 6118 6118 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002495 2019-08-07 2019-08-10 0.25910 3221 3221 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002496 2019-08-07 2019-08-10 0.25910 4452 4452 นักเรียน ม.ต้น (13-15 ปี)
620002506 2019-08-08 2019-08-10 0.25410 2273 2273 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002511 2019-08-09 2019-08-10 0.22380 1448 1448 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002513 2019-08-09 2019-08-10 0.25910 1680 1680 นักเรียน ม.ต้น (13-15 ปี)
620002515 2019-08-09 2019-08-10 0.36780 1356 1356 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)รพ.ต่างอำเภอ
620002520 2019-08-09 2019-08-10 0.36780 2217 2217 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002521 2019-08-09 2019-08-10 0.41000 1300 1300 ผู้พิการ
620002522 2019-08-09 2019-08-10 1.00400 2446 3534 ผู้พิการ
620002524 2019-08-10 2019-08-10 0.49980 2582 2582 ผู้มีรายได้น้อย
620002483 2019-08-06 2019-08-11 0.54490 6464 6464 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002503 2019-08-08 2019-08-11 0.34800 2916 2916 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002509 2019-08-08 2019-08-11 0.54490 3208 3208 นักเรียน ม.ต้น (13-15 ปี)
620002525 2019-08-10 2019-08-11 1.96070 2136 2136 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)รพ.ต่างอำเภอ
620002527 2019-08-10 2019-08-11 0.00000 1636 1636 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002537 2019-08-11 2019-08-11 0.23400 1742 2222 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002538 2019-08-11 2019-08-11 0.27530 4210 3910 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002497 2019-08-07 2019-08-13 0.54490 7075 5825 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002510 2019-08-08 2019-08-13 0.56260 6423 6423 ผู้พิการ
620002516 2019-08-09 2019-08-13 0.54490 7502 7502 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002519 2019-08-09 2019-08-13 1.17890 4470 4470 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002542 2019-08-11 2019-08-13 0.46870 2953 2953 ผู้พิการ
620002546 2019-08-12 2019-08-13 0.32760 2539 2839 ผู้พิการ
620002547 2019-08-12 2019-08-13 0.51620 1242 1242 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002551 2019-08-12 2019-08-13 0.22380 951 951 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002552 2019-08-13 2019-08-13 0.23950 759 759 อสม.ในเขต
620002560 2019-08-13 2019-08-13 0.72160 3382 892 ผู้พิการ
620002507 2019-08-08 2019-08-14 0.37000 7236 7086 ผู้มีรายได้น้อย
620002532 2019-08-10 2019-08-14 0.50050 4786 4786 ผู้มีรายได้น้อย
620002539 2019-08-11 2019-08-14 0.58440 6946 6946 ผู้พิการ
620002540 2019-08-11 2019-08-14 0.44920 6132 6132 ผู้พิการ
620002541 2019-08-11 2019-08-14 0.54490 4228 4228 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002550 2019-08-12 2019-08-14 0.95520 2658 2658 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002554 2019-08-13 2019-08-14 0.19050 1071 1071 บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างจังหวัด
620002557 2019-08-13 2019-08-14 0.36350 1342 1342 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002569 2019-08-14 2019-08-14 0.23400 1908 1608 บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างจังหวัด
620002544 2019-08-12 2019-08-15 0.40710 8222 8222 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002545 2019-08-12 2019-08-15 1.07960 6822 7902 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002549 2019-08-12 2019-08-15 0.25910 3432 3432 นักเรียน ม.ต้น (13-15 ปี)
620002555 2019-08-13 2019-08-15 0.54490 3828 3328 นักเรียน ม.ต้น (13-15 ปี)
620002563 2019-08-13 2019-08-15 0.95150 5746 5746 ผู้พิการ
620002564 2019-08-13 2019-08-15 0.25910 2461 2461 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002565 2019-08-13 2019-08-15 0.75380 3806 3806 บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างจังหวัด
620002570 2019-08-14 2019-08-15 0.22380 1202 1502 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002571 2019-08-14 2019-08-15 1.39020 4948 5728 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002576 2019-08-14 2019-08-15 0.22380 1197 1197 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002581 2019-08-15 2019-08-15 0.23400 4691 4691 ผู้มีรายได้น้อย
620002584 2019-08-15 2019-08-15 0.27530 3972 3672 ผู้พิการ
620002475 2019-08-05 2019-08-16 0.79180 12580 13130 ผู้มีรายได้น้อย
620002512 2019-08-09 2019-08-16 0.70820 11390 11390 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002531 2019-08-10 2019-08-16 1.07960 9138 8916 ผู้พิการ
620002548 2019-08-12 2019-08-16 0.54490 5933 5933 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002559 2019-08-13 2019-08-16 1.17890 3722 3722 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002566 2019-08-13 2019-08-16 0.25910 3175 3175 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002575 2019-08-14 2019-08-16 0.36780 2294 2294 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002578 2019-08-15 2019-08-16 0.36780 2700 2100 บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างอำเภอ
620002580 2019-08-15 2019-08-16 0.22380 2042 2042 ผู้พิการ
620002586 2019-08-15 2019-08-16 0.35680 1403 1403 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002587 2019-08-15 2019-08-16 0.23950 928 928 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)รพ.ต่างจังหวัด
620002597 2019-08-16 2019-08-16 0.23400 4562 4562 ผู้มีรายได้น้อย
620002602 2019-08-17 2019-08-17 0.23400 1376 1476 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002589 2019-08-16 2019-08-18 1.26620 6442 6392 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002598 2019-08-16 2019-08-19 0.36830 3240 3240 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002607 2019-08-17 2019-08-19 0.79050 3151 3151 ผู้มีรายได้น้อย
620002616 2019-08-18 2019-08-19 1.76710 2678 3458 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002619 2019-08-19 2019-08-19 0.22380 1039 1039 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002562 2019-08-13 2019-08-20 1.53750 11284 11284 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002579 2019-08-15 2019-08-20 0.56510 5468 5418 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002585 2019-08-15 2019-08-20 0.54490 5100 5100 บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างจังหวัด
620002590 2019-08-16 2019-08-20 0.80820 10849 10249 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002599 2019-08-16 2019-08-20 2.16090 6291 6291 ผู้พิการ
620002603 2019-08-17 2019-08-20 0.58440 4324 4324 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002618 2019-08-18 2019-08-20 0.22250 2347 2347 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002621 2019-08-19 2019-08-20 0.22380 1200 1500 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002622 2019-08-19 2019-08-20 0.50680 1679 2459 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002624 2019-08-19 2019-08-20 0.36210 2081 2081 ผู้พิการ
620002630 2019-08-19 2019-08-20 0.37290 1235 1235 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)รพ.ต่างจังหวัด
620002635 2019-08-20 2019-08-20 0.14620 1762 1862 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002582 2019-08-15 2019-08-21 0.40100 10288 8488 ผู้พิการ
620002605 2019-08-17 2019-08-21 0.40100 4780 4780 ผู้มีรายได้น้อย
620002617 2019-08-18 2019-08-21 0.25910 3188 3188 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002625 2019-08-19 2019-08-21 3.66970 4921 4921 ผู้มีรายได้น้อย
620002627 2019-08-19 2019-08-21 0.93610 2413 2413 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002631 2019-08-20 2019-08-21 0.36100 1325 1325 นักเรียน ม.ต้น (13-15 ปี)
620002632 2019-08-20 2019-08-21 0.19980 1343 1343 ครอบครัวเหรียญพิทักษ์เสรีชน
620002638 2019-08-20 2019-08-21 0.81390 2468 2768 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002639 2019-08-20 2019-08-21 0.81390 2884 2884 ผู้พิการ
620002644 2019-08-21 2019-08-21 0.97520 4419 4419 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002646 2019-08-21 2019-08-21 0.36210 846 846 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002648 2019-08-21 2019-08-21 0.23400 2422 2902 ผู้มีรายได้น้อย
620002649 2019-08-21 2019-08-21 0.36210 806 806 ผู้พิการ
620002650 2019-08-21 2019-08-21 0.70380 970 970 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002588 2019-08-15 2019-08-22 0.70820 11278 11278 ผู้พิการ
620002610 2019-08-17 2019-08-22 1.49480 5468 5468 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002612 2019-08-18 2019-08-22 0.95410 5738 5038 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002613 2019-08-18 2019-08-22 1.49480 5956 5806 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002628 2019-08-19 2019-08-22 0.58420 3018 3018 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002633 2019-08-20 2019-08-22 0.25910 2666 2666 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002634 2019-08-20 2019-08-22 0.49970 5588 5588 ผู้มีรายได้น้อย
620002636 2019-08-20 2019-08-22 0.87660 3958 3958 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002642 2019-08-20 2019-08-22 1.46490 4073 4073 ผู้พิการ
620002645 2019-08-21 2019-08-22 1.33290 5375 5275 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002651 2019-08-21 2019-08-22 0.26420 1803 1803 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002657 2019-08-21 2019-08-22 0.70880 4848 4848 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002660 2019-08-21 2019-08-22 0.34800 2112 2112 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002664 2019-08-22 2019-08-22 0.87660 1260 1260 อสม.ในเขต
620002652 2019-08-21 2019-08-23 0.99920 3176 3176 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002654 2019-08-21 2019-08-23 0.59650 5784 5784 ผู้พิการ
620002663 2019-08-21 2019-08-23 0.27950 8322 9102 นักเรียน ม.ต้น (13-15 ปี)
620002658 2019-08-21 2019-08-24 0.22380 3982 3982 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002665 2019-08-22 2019-08-24 0.55500 2124 2524 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002673 2019-08-24 2019-08-24 0.27530 3314 3314 ผู้พิการ
620002623 2019-08-19 2019-08-25 0.54490 12946 12946 สิทธิข้าราชการท้องถิ่น (อปท.)
620002647 2019-08-21 2019-08-25 0.57760 4182 4182 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002653 2019-08-21 2019-08-25 1.25070 6502 6502 ผู้พิการ
620002656 2019-08-21 2019-08-25 0.48900 5914 5866 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)รพ.ต่างอำเภอ
620002661 2019-08-21 2019-08-25 0.87520 9360 8040 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002666 2019-08-22 2019-08-25 0.36810 11742 11742 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002670 2019-08-24 2019-08-25 0.25910 1541 1541 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002676 2019-08-25 2019-08-25 0.22220 1730 1430 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002593 2019-08-16 2019-08-26 1.17890 14039 14023 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002655 2019-08-21 2019-08-26 0.37000 5870 5870 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002677 2019-08-25 2019-08-26 0.87650 2064 2064 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002686 2019-08-26 2019-08-26 0.23400 3740 3440 ผู้พิการ
620002668 2019-08-23 2019-08-27 1.53750 6656 6856 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002669 2019-08-23 2019-08-27 0.58870 6473 6473 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002672 2019-08-24 2019-08-27 0.93610 10080 9430 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002674 2019-08-24 2019-08-27 0.32280 3388 3388 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002685 2019-08-26 2019-08-27 0.22380 1453 1453 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002689 2019-08-26 2019-08-27 0.63800 1441 1441 ผู้มีรายได้น้อย
620002659 2019-08-21 2019-08-28 3.22610 14785 14785 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002662 2019-08-21 2019-08-28 0.74840 12156 12156 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002680 2019-08-25 2019-08-28 1.17890 3846 3846 ผู้มีรายได้น้อย
620002681 2019-08-26 2019-08-28 0.54490 1899 1899 ผู้มีรายได้น้อย
620002683 2019-08-26 2019-08-28 0.40100 2077 2077 ผู้มีรายได้น้อย
620002692 2019-08-26 2019-08-28 0.25910 1895 1895 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002693 2019-08-26 2019-08-28 0.40100 4896 4896 ผู้มีรายได้น้อย
620002694 2019-08-26 2019-08-28 0.90480 4914 4914 ผู้พิการ
620002695 2019-08-27 2019-08-28 0.32760 3584 3584 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002698 2019-08-27 2019-08-28 0.71840 4150 4150 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002688 2019-08-26 2019-08-29 0.54490 5007 3957 ผู้พิการ
620002697 2019-08-27 2019-08-29 1.46490 4332 4332 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002699 2019-08-27 2019-08-29 0.54490 3081 3861 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002700 2019-08-27 2019-08-29 0.83980 2367 2367 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002702 2019-08-28 2019-08-29 0.54350 1366 1366 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002705 2019-08-28 2019-08-29 0.88730 1574 2354 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002712 2019-08-29 2019-08-29 0.72160 770 770 ผู้พิการ
620002679 2019-08-25 2019-08-30 0.33240 7124 7124 บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างจังหวัด
620002682 2019-08-26 2019-08-30 0.33240 5110 5110 นักเรียน ม.ต้น (13-15 ปี)
620002684 2019-08-26 2019-08-30 0.87520 5391 5391 ผู้พิการ
620002687 2019-08-26 2019-08-30 0.54490 5356 5356 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002690 2019-08-26 2019-08-30 1.49480 7412 6802 บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างจังหวัด
620002696 2019-08-27 2019-08-30 0.94210 10217 6337 ผู้พิการ
620002701 2019-08-28 2019-08-30 0.54690 2475 2475 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002703 2019-08-28 2019-08-30 0.54490 2573 2573 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002710 2019-08-29 2019-08-30 0.40130 3776 3776 ผู้มีรายได้น้อย
620002711 2019-08-29 2019-08-30 0.75260 2032 2032 ผู้มีรายได้น้อย
620002713 2019-08-29 2019-08-30 0.49980 4812 4812 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002718 2019-08-29 2019-08-30 0.19980 821 1601 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002714 2019-08-29 2019-08-31 0.27490 3734 3734 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002716 2019-08-29 2019-08-31 1.00020 2047 2047 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002720 2019-08-30 2019-08-31 0.22380 1401 1401 ผู้มีรายได้น้อย
620002723 2019-08-30 2019-08-31 0.41640 1306 1306 ผู้มีรายได้น้อย
620002729 2019-08-31 2019-08-31 0.46670 1314 1314 ผู้มีรายได้น้อย
620002671 2019-08-24 2019-09-01 1.07440 10750 10750 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002704 2019-08-28 2019-09-01 0.54490 7194 5944 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002706 2019-08-28 2019-09-01 0.61860 4311 4311 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002707 2019-08-28 2019-09-01 0.58420 5582 5582 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002709 2019-08-28 2019-09-01 0.26670 3965 3965 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002715 2019-08-29 2019-09-01 0.54490 3427 3427 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002721 2019-08-30 2019-09-01 0.25910 2641 2641 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002722 2019-08-30 2019-09-01 0.38600 4116 4116 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002731 2019-08-31 2019-09-01 0.96680 6378 5058 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002732 2019-08-31 2019-09-01 0.32760 1580 1580 ผู้มีรายได้น้อย
620002734 2019-08-31 2019-09-01 0.16620 762 762 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002691 2019-08-26 2019-09-02 1.49480 6749 7049 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002717 2019-08-29 2019-09-02 0.46730 5634 5634 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002719 2019-08-29 2019-09-02 0.23950 5529 5579 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002727 2019-08-30 2019-09-02 0.22800 2587 2537 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002728 2019-08-30 2019-09-02 0.90480 5375 5375 ผู้พิการ
620002730 2019-08-31 2019-09-02 0.27490 3620 3620 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002733 2019-08-31 2019-09-02 0.00000 1936 1936 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002738 2019-09-01 2019-09-02 0.46670 2051 2051 ผู้พิการ
620002739 2019-09-01 2019-09-02 0.33240 1956 2736 นักเรียน ม.ต้น (13-15 ปี)
620002740 2019-09-01 2019-09-02 0.34040 2271 2271 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002741 2019-09-01 2019-09-02 0.25910 1692 1692 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002745 2019-09-02 2019-09-02 0.40130 1390 1390 อสม.ในเขต
620002725 2019-08-30 2019-09-03 0.87520 7632 7632 สิทธิข้าราชการท้องถิ่น (อปท.)
620002747 2019-09-02 2019-09-03 0.19980 2080 2080 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002753 2019-09-02 2019-09-03 0.23400 2203 2183 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002757 2019-09-03 2019-09-03 0.87660 2746 1356 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002758 2019-09-03 2019-09-03 0.36210 2728 1338 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002726 2019-08-30 2019-09-04 0.70030 6413 6013 อสม.ในเขต
620002737 2019-09-01 2019-09-04 0.56260 3938 3938 ผู้พิการ
620002746 2019-09-02 2019-09-04 0.56260 2952 2952 ผู้พิการ
620002750 2019-09-02 2019-09-04 1.53750 4130 4130 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002752 2019-09-02 2019-09-04 0.22250 2552 2552 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002754 2019-09-03 2019-09-04 0.32760 2022 2022 ผู้พิการ
620002756 2019-09-03 2019-09-04 0.19980 1360 1360 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002760 2019-09-03 2019-09-04 0.19980 1537 1537 ผู้มีรายได้น้อย
620002761 2019-09-03 2019-09-04 0.26320 1700 1700 อสม.ในเขต
620002735 2019-09-01 2019-09-05 0.56260 5742 5742 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002736 2019-09-01 2019-09-05 0.54490 5404 5404 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002744 2019-09-02 2019-09-05 0.98650 5475 5475 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002748 2019-09-02 2019-09-05 0.84030 5326 4626 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002755 2019-09-03 2019-09-05 0.25910 1958 1958 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002765 2019-09-04 2019-09-05 0.19980 1384 1434 ผู้มีรายได้น้อย
620002767 2019-09-04 2019-09-05 0.75830 1194 1194 ผู้พิการ
620002768 2019-09-04 2019-09-05 0.32760 1638 1638 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002772 2019-09-04 2019-09-05 0.67090 3169 3169 บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างอำเภอ
620002774 2019-09-05 2019-09-05 0.72160 854 854 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002779 2019-09-05 2019-09-05 0.72160 932 932 ผู้พิการ
620002763 2019-09-04 2019-09-06 0.87520 4019 4019 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002764 2019-09-04 2019-09-06 0.40960 3196 3196 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002769 2019-09-04 2019-09-06 0.61860 2902 2902 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002773 2019-09-05 2019-09-06 0.40130 5502 5502 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002777 2019-09-05 2019-09-06 0.36210 1474 1474 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002780 2019-09-05 2019-09-06 0.37700 1192 1192 ผู้พิการ
620002783 2019-09-05 2019-09-06 0.23950 2754 2754 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002787 2019-09-05 2019-09-06 0.25910 2184 2184 บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างจังหวัด
620002749 2019-09-02 2019-09-07 2.12250 7712 7712 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002775 2019-09-05 2019-09-07 0.92630 3326 3326 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002781 2019-09-05 2019-09-07 0.58440 2656 2656 ผู้มีรายได้น้อย
620002785 2019-09-05 2019-09-07 0.22380 1998 1998 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002789 2019-09-06 2019-09-07 1.70980 1666 1666 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002793 2019-09-06 2019-09-07 0.40130 2116 2116 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002762 2019-09-03 2019-09-08 1.49480 7582 7582 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002766 2019-09-04 2019-09-08 0.37000 4430 4430 ผู้มีรายได้น้อย
620002771 2019-09-04 2019-09-08 0.22250 5467 3867 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002776 2019-09-05 2019-09-08 0.87660 4976 4926 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002790 2019-09-06 2019-09-08 0.58440 2100 2100 อสม.ในเขต
620002794 2019-09-06 2019-09-08 0.25910 2117 2117 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002796 2019-09-06 2019-09-08 0.40710 2485 2485 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002798 2019-09-07 2019-09-08 0.55780 7085 7085 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002799 2019-09-07 2019-09-08 0.73990 3611 2221 ผู้มีรายได้น้อย
620002801 2019-09-07 2019-09-08 0.25910 2099 2099 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002803 2019-09-07 2019-09-08 1.07200 2134 2134 ผู้พิการ
620002813 2019-09-08 2019-09-08 0.19930 3058 2758 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002751 2019-09-02 2019-09-09 3.74460 18737 19091 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002770 2019-09-04 2019-09-09 1.17890 7852 7852 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002778 2019-09-05 2019-09-09 0.25910 4021 4021 อสม.ในเขต
620002784 2019-09-05 2019-09-09 0.36780 6623 5023 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002800 2019-09-07 2019-09-09 0.58530 4516 3196 ผู้พิการ
620002759 2019-09-03 2019-09-10 0.93610 12858 12858 ผู้มีรายได้น้อย
620002788 2019-09-06 2019-09-10 0.61870 5542 5542 ผู้พิการ
620002795 2019-09-06 2019-09-10 1.49480 6922 6922 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002807 2019-09-07 2019-09-10 0.38600 3555 3555 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002811 2019-09-08 2019-09-10 0.25910 2282 2282 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002814 2019-09-09 2019-09-10 0.25910 2062 2062 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002815 2019-09-09 2019-09-10 0.54490 3033 3033 บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างจังหวัด
620002817 2019-09-09 2019-09-10 0.20690 1292 1292 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002819 2019-09-09 2019-09-10 0.28430 1692 1692 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002821 2019-09-09 2019-09-10 0.55780 5217 5217 ผู้มีรายได้น้อย
620002822 2019-09-09 2019-09-10 0.54350 1812 1812 สิทธิข้าราชการท้องถิ่น (อปท.)
620002826 2019-09-09 2019-09-10 0.49360 1850 1850 ผู้พิการ
620002816 2019-09-09 2019-09-11 1.46490 4826 4826 ผู้มีรายได้น้อย
620002820 2019-09-09 2019-09-11 0.75610 4050 4050 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002828 2019-09-09 2019-09-11 0.37700 3636 3636 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002830 2019-09-09 2019-09-11 0.22380 2478 2478 ผู้มีรายได้น้อย
620002832 2019-09-10 2019-09-11 0.55780 3727 3727 ผู้พิการ
620002786 2019-09-05 2019-09-12 0.37580 9890 6990 ผู้มีรายได้น้อย
620002791 2019-09-06 2019-09-12 0.87520 11340 11340 ผู้พิการ
620002797 2019-09-07 2019-09-12 3.22610 9230 9230 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002805 2019-09-07 2019-09-12 1.41460 8694 8694 บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างจังหวัด
620002809 2019-09-08 2019-09-12 0.41000 5284 5284 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002810 2019-09-08 2019-09-12 0.56260 5788 5788 ผู้มีรายได้น้อย
620002818 2019-09-09 2019-09-12 1.94680 6009 6009 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002827 2019-09-09 2019-09-12 0.36460 3654 3654 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002831 2019-09-10 2019-09-12 0.22380 2984 2984 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002834 2019-09-10 2019-09-12 1.68060 3922 3922 ผู้พิการ
620002835 2019-09-10 2019-09-12 1.25070 4092 3942 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002844 2019-09-11 2019-09-12 1.14660 3324 4104 ผู้พิการ
620002846 2019-09-11 2019-09-12 0.54350 3933 4713 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002848 2019-09-11 2019-09-12 0.71840 2876 2876 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002849 2019-09-11 2019-09-12 0.19050 1104 1104 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002857 2019-09-12 2019-09-12 0.19930 2682 2682 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002859 2019-09-12 2019-09-12 0.23400 4573 4273 ผู้มีรายได้น้อย
620002808 2019-09-08 2019-09-13 0.56510 5210 5160 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002812 2019-09-08 2019-09-13 0.24440 7936 7936 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002839 2019-09-11 2019-09-13 0.58440 2961 2961 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002841 2019-09-11 2019-09-13 0.22250 2144 2144 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002845 2019-09-11 2019-09-13 0.22250 2332 2332 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002847 2019-09-11 2019-09-13 1.07960 2686 2686 ผู้พิการ
620002861 2019-09-12 2019-09-13 0.22380 1664 1664 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002864 2019-09-13 2019-09-13 0.27530 6436 6136 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002804 2019-09-07 2019-09-14 3.22610 15568 15568 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002823 2019-09-09 2019-09-14 1.12780 10780 10825 สิทธิข้าราชการท้องถิ่น (อปท.)
620002824 2019-09-09 2019-09-14 0.54490 5809 5109 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002829 2019-09-09 2019-09-14 0.53560 6277 6277 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002837 2019-09-11 2019-09-14 0.70820 5766 5766 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002843 2019-09-11 2019-09-14 3.16160 5322 5322 ผู้พิการ
620002850 2019-09-11 2019-09-14 0.57760 4540 4540 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002853 2019-09-12 2019-09-14 0.87520 3762 3762 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002855 2019-09-12 2019-09-14 0.40710 3219 3219 ผู้มีรายได้น้อย
620002858 2019-09-12 2019-09-14 0.28840 2304 2304 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002870 2019-09-13 2019-09-14 0.37290 1260 1260 ผู้มีรายได้น้อย
620002872 2019-09-13 2019-09-14 0.34410 1408 1408 สิทธิข้าราชการท้องถิ่น (อปท.)
620002873 2019-09-13 2019-09-14 0.36780 1471 1471 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002874 2019-09-14 2019-09-14 0.19980 1316 1316 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002878 2019-09-14 2019-09-14 0.22380 1142 1142 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002838 2019-09-11 2019-09-15 0.33240 5642 5642 นักเรียน ม.ต้น (13-15 ปี)
620002852 2019-09-12 2019-09-15 0.40960 3475 3475 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002854 2019-09-12 2019-09-15 0.38480 3941 3941 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002856 2019-09-12 2019-09-15 0.61860 4178 4178 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002860 2019-09-12 2019-09-15 0.99920 3531 3531 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002863 2019-09-13 2019-09-15 0.35470 2581 2581 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002866 2019-09-13 2019-09-15 1.46490 3368 3368 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002867 2019-09-13 2019-09-15 0.38480 2145 2145 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002868 2019-09-13 2019-09-15 0.40960 2828 2828 ผู้มีรายได้น้อย
620002869 2019-09-13 2019-09-15 0.54490 2873 2723 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002875 2019-09-14 2019-09-15 0.47990 2187 2187 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002876 2019-09-14 2019-09-15 0.47990 1927 1927 ผู้มีรายได้น้อย
620002884 2019-09-14 2019-09-15 0.37290 1114 1114 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002833 2019-09-10 2019-09-16 0.50050 11700 11700 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)รพ.ต่างจังหวัด
620002865 2019-09-13 2019-09-16 0.58440 4073 4073 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002871 2019-09-13 2019-09-16 1.53750 6931 6931 ผู้พิการ
620002883 2019-09-14 2019-09-16 0.34800 2822 2822 ผู้มีรายได้น้อย
620002887 2019-09-15 2019-09-16 0.22250 1574 1574 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002888 2019-09-15 2019-09-16 0.72160 3008 3008 อสม.ในเขต
620002893 2019-09-15 2019-09-16 0.22250 991 1041 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002894 2019-09-16 2019-09-16 0.73990 3581 2261 บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างจังหวัด
620002895 2019-09-16 2019-09-16 2.90610 767 767 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002896 2019-09-16 2019-09-16 0.36210 1088 1088 ผู้มีรายได้น้อย
620002897 2019-09-16 2019-09-16 0.23400 2826 2526 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002900 2019-09-16 2019-09-16 1.26620 724 724 ผู้พิการ
620002905 2019-09-16 2019-09-16 0.19930 2054 1754 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002840 2019-09-11 2019-09-17 1.17890 9944 9944 ผู้มีรายได้น้อย
620002879 2019-09-14 2019-09-17 0.60450 4093 4093 อสม.ในเขต
620002880 2019-09-14 2019-09-17 0.36830 3811 3822 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002889 2019-09-15 2019-09-17 1.46490 5876 4834 ผู้มีรายได้น้อย
620002891 2019-09-15 2019-09-17 0.89070 13306 13306 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002892 2019-09-15 2019-09-17 0.80920 2237 2237 ผู้มีรายได้น้อย
620002908 2019-09-16 2019-09-17 0.23950 1057 1065 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002909 2019-09-16 2019-09-17 0.41480 2486 2486 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002918 2019-09-17 2019-09-17 0.23400 2672 2372 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002920 2019-09-17 2019-09-17 0.36200 2418 2418 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002886 2019-09-15 2019-09-18 0.34800 4672 3872 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002898 2019-09-16 2019-09-18 0.33240 2764 3544 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002899 2019-09-16 2019-09-18 0.95150 4192 4197 ผู้พิการ
620002901 2019-09-16 2019-09-18 0.25910 2356 2356 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002907 2019-09-16 2019-09-18 0.22250 2363 2363 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002914 2019-09-17 2019-09-18 0.71840 2182 2182 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002922 2019-09-17 2019-09-18 0.35550 1407 1407 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002926 2019-09-17 2019-09-18 0.73990 1813 1813 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002927 2019-09-17 2019-09-18 0.25910 880 880 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002928 2019-09-17 2019-09-18 0.22250 700 700 บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างอำเภอ
620002931 2019-09-18 2019-09-18 0.27530 4888 4888 ผู้พิการ
620002932 2019-09-18 2019-09-18 0.27530 4312 4312 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002933 2019-09-18 2019-09-18 0.72160 3254 764 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002934 2019-09-18 2019-09-18 0.87660 1012 1012 บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างจังหวัด
620002890 2019-09-15 2019-09-19 0.37000 5968 5968 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002902 2019-09-16 2019-09-19 0.44920 3075 3175 ผู้พิการ
620002904 2019-09-16 2019-09-19 1.26620 7606 3726 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002912 2019-09-17 2019-09-19 0.54490 3096 3096 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002915 2019-09-17 2019-09-19 0.49360 6342 6342 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002917 2019-09-17 2019-09-19 0.77590 3264 1874 ผู้พิการ
620002919 2019-09-17 2019-09-19 0.40710 2988 2988 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002923 2019-09-17 2019-09-19 0.50450 2377 2377 ผู้พิการ
620002929 2019-09-18 2019-09-19 0.36780 2597 2597 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002930 2019-09-18 2019-09-19 0.22380 3104 3104 ผู้มีรายได้น้อย
620002937 2019-09-18 2019-09-19 0.75800 2334 2334 ผู้พิการ
620002941 2019-09-18 2019-09-19 0.63240 2812 2812 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002911 2019-09-16 2019-09-20 3.22610 6875 6875 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002924 2019-09-17 2019-09-20 0.25910 3578 2528 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002935 2019-09-18 2019-09-20 0.25410 2000 2000 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002936 2019-09-18 2019-09-20 0.25910 2336 2336 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002938 2019-09-18 2019-09-20 0.22250 2379 2379 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002939 2019-09-18 2019-09-20 3.18580 4613 4663 ผู้มีรายได้น้อย
620002943 2019-09-19 2019-09-20 0.37290 2024 2024 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002947 2019-09-19 2019-09-20 0.79520 5408 5408 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002949 2019-09-19 2019-09-20 0.25910 1178 1178 สิทธิข้าราชการท้องถิ่น (อปท.)
620002952 2019-09-19 2019-09-20 0.50200 2642 2642 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002954 2019-09-19 2019-09-20 0.41000 1656 1656 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)รพ.ต่างจังหวัด
620002955 2019-09-19 2019-09-20 0.40710 1246 1246 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002956 2019-09-19 2019-09-20 0.25910 1936 1936 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002958 2019-09-19 2019-09-20 0.65440 1225 1225 ผู้มีรายได้น้อย
620002903 2019-09-16 2019-09-21 0.93610 6606 6606 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002921 2019-09-17 2019-09-21 3.22610 4623 4539 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002948 2019-09-19 2019-09-21 0.38640 2422 2422 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002957 2019-09-19 2019-09-21 0.65440 2372 2372 ผู้มีรายได้น้อย
620002962 2019-09-20 2019-09-21 0.19050 1116 1116 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002964 2019-09-20 2019-09-21 0.50680 1613 1613 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002966 2019-09-20 2019-09-21 0.40710 3880 3880 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002972 2019-09-21 2019-09-21 0.32760 1190 1190 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002977 2019-09-21 2019-09-21 0.19930 1136 1616 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002950 2019-09-19 2019-09-22 0.54690 3520 3480 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002961 2019-09-20 2019-09-22 0.54490 3362 3362 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002973 2019-09-21 2019-09-22 0.35550 1732 1732 ผู้พิการ
620002976 2019-09-21 2019-09-22 0.41000 1308 1308 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002910 2019-09-16 2019-09-23 3.22610 14992 14992 ผู้พิการ
620002944 2019-09-19 2019-09-23 0.40960 4670 4670 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002945 2019-09-19 2019-09-23 0.87520 5719 5719 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002946 2019-09-19 2019-09-23 0.83980 7168 7292 สิทธิข้าราชการท้องถิ่น (อปท.)
620002959 2019-09-19 2019-09-23 1.83850 5990 5990 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002960 2019-09-19 2019-09-23 0.49360 7946 8102 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002963 2019-09-20 2019-09-23 0.37000 4892 5672 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)รพ.ต่างอำเภอ
620002963 2019-09-20 2019-09-23 0.37000 4892 5672 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)รพ.ต่างอำเภอ
620002968 2019-09-20 2019-09-23 0.36830 3060 3060 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002971 2019-09-20 2019-09-23 0.23950 4025 4025 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002979 2019-09-22 2019-09-23 0.22380 2152 2152 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002982 2019-09-22 2019-09-23 0.25910 2095 2095 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002984 2019-09-22 2019-09-23 0.21790 1304 2084 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002987 2019-09-22 2019-09-23 0.36830 1861 1861 บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างจังหวัด
620002988 2019-09-22 2019-09-23 0.22250 1294 1294 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002992 2019-09-23 2019-09-23 0.72160 1056 1056 ผู้พิการ
620002994 2019-09-23 2019-09-23 0.27530 2820 3300 ผู้พิการ
620002995 2019-09-23 2019-09-23 0.72160 4224 4224 อสม.ในเขต
620002996 2019-09-23 2019-09-23 0.36210 2250 860 ผู้พิการ
620002916 2019-09-17 2019-09-24 3.01200 7920 7140 ผู้พิการ
620002953 2019-09-19 2019-09-24 1.34130 5314 5314 ผู้พิการ
620002980 2019-09-22 2019-09-24 0.22380 4059 4059 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002986 2019-09-22 2019-09-24 0.25910 2074 2074 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002990 2019-09-23 2019-09-24 0.25910 1768 1768 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002993 2019-09-23 2019-09-24 0.36780 2926 2926 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620002997 2019-09-23 2019-09-24 0.41000 2064 2064 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003002 2019-09-23 2019-09-24 0.38640 2858 2858 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620003003 2019-09-23 2019-09-24 1.09640 2763 2763 อสม.ในเขต
620003005 2019-09-23 2019-09-24 0.26420 3940 3940 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003007 2019-09-23 2019-09-24 0.49810 1786 1786 ผู้พิการ
620003009 2019-09-23 2019-09-24 0.23950 1025 1025 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003012 2019-09-24 2019-09-24 0.72160 2154 764 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620003013 2019-09-24 2019-09-24 0.14620 3183 833 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002906 2019-09-16 2019-09-25 1.17890 16892 16352 ผู้พิการ
620002951 2019-09-19 2019-09-25 1.49480 13572 10982 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002978 2019-09-21 2019-09-25 0.72180 5924 6704 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002981 2019-09-22 2019-09-25 1.17890 5168 5948 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002983 2019-09-22 2019-09-25 0.22250 2956 2956 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003006 2019-09-23 2019-09-25 0.38640 4832 4832 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003021 2019-09-24 2019-09-25 0.19980 1950 1950 ผู้พิการ
620003024 2019-09-24 2019-09-25 0.72640 1744 1744 บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างจังหวัด
620003031 2019-09-25 2019-09-25 0.19930 1342 2162 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002967 2019-09-20 2019-09-26 0.94210 13765 11415 ผู้พิการ
620002998 2019-09-23 2019-09-26 1.49480 6840 6340 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003008 2019-09-23 2019-09-26 0.26670 3821 3821 บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างจังหวัด
620003010 2019-09-23 2019-09-26 0.62660 3196 3196 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003011 2019-09-24 2019-09-26 0.47760 2852 2852 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003014 2019-09-24 2019-09-26 0.51910 6001 6001 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620003017 2019-09-24 2019-09-26 0.25910 2269 2269 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620003020 2019-09-24 2019-09-26 0.54490 2184 2184 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003025 2019-09-25 2019-09-26 1.39020 4018 4018 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620003028 2019-09-25 2019-09-26 0.41000 462 862 ผู้พิการ
620003032 2019-09-25 2019-09-26 0.22250 1150 1150 บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างจังหวัด
620003035 2019-09-25 2019-09-26 0.16620 1744 1744 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620003037 2019-09-26 2019-09-26 0.47970 2256 2205 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620003038 2019-09-26 2019-09-26 0.14620 730 430 ผู้พิการ
620002970 2019-09-20 2019-09-27 0.33790 10274 10274 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620002985 2019-09-22 2019-09-27 0.49970 6580 6580 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620002999 2019-09-23 2019-09-27 0.87520 7249 7249 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003000 2019-09-23 2019-09-27 0.54820 5413 5413 ผู้มีรายได้น้อย
620003001 2019-09-23 2019-09-27 0.79050 4232 4232 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620003004 2019-09-23 2019-09-27 0.46680 5582 3982 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003016 2019-09-24 2019-09-27 0.37000 3799 3799 ผู้มีรายได้น้อย
620003019 2019-09-24 2019-09-27 0.54690 4257 3557 บุคคลในครอบครัว อสม.
620003022 2019-09-24 2019-09-27 0.54490 4654 4654 บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างจังหวัด
620003026 2019-09-25 2019-09-27 0.87520 6826 6820 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003034 2019-09-25 2019-09-27 0.93610 2364 2364 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003039 2019-09-26 2019-09-27 1.42990 1412 1412 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003040 2019-09-26 2019-09-27 0.25910 1108 1108 นักเรียน ม.ต้น (13-15 ปี)
620003041 2019-09-26 2019-09-27 1.01440 5518 5518 ผู้มีรายได้น้อย
620003043 2019-09-26 2019-09-27 0.88490 2709 2709 ผู้พิการ
620003045 2019-09-26 2019-09-27 1.01440 3164 3164 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)รพ.ต่างจังหวัด
620003046 2019-09-26 2019-09-27 0.22250 1032 1032 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003050 2019-09-27 2019-09-27 1.48600 834 834 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003051 2019-09-27 2019-09-27 0.14620 752 452 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620002974 2019-09-21 2019-09-28 0.80820 6750 6750 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003030 2019-09-25 2019-09-28 0.46240 3568 3568 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620003042 2019-09-26 2019-09-28 0.36780 3244 3244 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003044 2019-09-26 2019-09-28 0.38830 2932 2932 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620003054 2019-09-27 2019-09-28 0.19050 1164 814 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003058 2019-09-27 2019-09-28 0.46550 1752 1752 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003061 2019-09-27 2019-09-28 0.25910 992 992 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003063 2019-09-27 2019-09-28 0.25910 1240 1240 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003065 2019-09-27 2019-09-28 0.19050 932 932 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003015 2019-09-24 2019-09-29 0.54490 6029 6029 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003027 2019-09-25 2019-09-29 0.59650 7405 7405 ผู้มีรายได้น้อย
620003036 2019-09-26 2019-09-29 0.87520 6141 5741 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003049 2019-09-27 2019-09-29 0.54490 3958 3958 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003066 2019-09-28 2019-09-29 1.08790 3510 3310 ผู้มีรายได้น้อย
620003071 2019-09-28 2019-09-29 0.65860 1665 1665 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003047 2019-09-26 2019-09-30 0.83980 6765 6765 ผู้พิการ
620003048 2019-09-26 2019-09-30 1.49480 6776 6076 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003059 2019-09-27 2019-09-30 0.51920 3196 3196 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)รพ.ต่างอำเภอ
620003060 2019-09-27 2019-09-30 1.49480 6228 6228 ผู้พิการ
620003067 2019-09-28 2019-09-30 0.54490 3010 3010 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003068 2019-09-28 2019-09-30 0.54490 3336 3336 ผู้พิการ
620003070 2019-09-28 2019-09-30 0.25410 2342 2342 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003081 2019-09-29 2019-09-30 0.27490 1648 1648 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620003084 2019-09-30 2019-09-30 0.22250 870 870 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003088 2019-09-30 2019-09-30 0.23400 2698 2398 ผู้มีรายได้น้อย
620003088 2019-09-30 2019-09-30 0.23400 2698 2398 ผู้มีรายได้น้อย
620003055 2019-09-27 2019-10-01 0.87520 4938 4938 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003064 2019-09-27 2019-10-01 0.54490 4563 4563 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003074 2019-09-29 2019-10-01 0.87520 3196 3196 ผู้พิการ
620003076 2019-09-29 2019-10-01 0.62180 3870 3870 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620003083 2019-09-29 2019-10-01 0.37750 3656 3656 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620003086 2019-09-30 2019-10-01 0.77590 4359 4359 อสม.ในเขต
620003089 2019-09-30 2019-10-01 0.22250 1028 1028 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003091 2019-09-30 2019-10-01 0.81390 3584 3584 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620003093 2019-09-30 2019-10-01 0.19980 1418 1418 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003094 2019-09-30 2019-10-01 0.36830 1766 1766 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003095 2019-09-30 2019-10-01 0.87620 3354 3404 ผู้พิการ
620003097 2019-09-30 2019-10-01 0.34800 902 902 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003101 2019-10-01 2019-10-01 0.87060 3458 3458 สิทธิข้าราชการท้องถิ่น (อปท.)
620003102 2019-10-01 2019-10-01 0.47970 2109 2059 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620003105 2019-10-01 2019-10-01 0.19930 2313 2013 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003056 2019-09-27 2019-10-02 0.25910 5774 5774 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003062 2019-09-27 2019-10-02 0.87520 9303 9251 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003073 2019-09-29 2019-10-02 0.71340 3513 3563 ผู้มีรายได้น้อย
620003078 2019-09-29 2019-10-02 0.64570 6228 6118 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620003080 2019-09-29 2019-10-02 0.35470 3698 2998 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003082 2019-09-29 2019-10-02 1.17890 4861 4861 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003085 2019-09-30 2019-10-02 0.44240 4210 4210 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003087 2019-09-30 2019-10-02 0.80820 2761 2761 ผู้มีรายได้น้อย
620003090 2019-09-30 2019-10-02 0.40100 2281 2281 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620003092 2019-09-30 2019-10-02 0.45330 2034 2034 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003100 2019-09-30 2019-10-02 0.36830 2835 2835 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003109 2019-10-01 2019-10-02 0.41000 1536 1536 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620003110 2019-10-01 2019-10-02 0.36100 2063 2063 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003112 2019-10-02 2019-10-02 0.50680 2731 2731 บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างอำเภอ
620003057 2019-09-27 2019-10-03 0.87520 9860 9860 ผู้มีรายได้น้อย
620003069 2019-09-28 2019-10-03 0.87520 7730 7730 ผู้พิการ
620003079 2019-09-29 2019-10-03 1.02060 4769 4769 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003096 2019-09-30 2019-10-03 0.54490 3547 3547 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003033 2019-09-25 2019-10-04 3.00800 14176 14176 ผู้พิการ
620003098 2019-09-30 2019-10-04 0.87520 5818 5818 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620003104 2019-10-01 2019-10-04 0.93610 3954 3954 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620003107 2019-10-01 2019-10-04 0.80820 3810 3810 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003111 2019-10-02 2019-10-04 0.41000 2475 2475 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003114 2019-10-02 2019-10-04 0.94250 2832 2832 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003117 2019-10-02 2019-10-04 0.66410 2736 2736 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003119 2019-10-03 2019-10-04 0.40960 2044 2044 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003120 2019-10-03 2019-10-04 0.30290 1325 1325 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003122 2019-10-03 2019-10-04 0.19980 1030 1030 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003123 2019-10-03 2019-10-04 0.87060 1444 1444 ผู้มีรายได้น้อย
620003129 2019-10-04 2019-10-04 0.09060 1240 940 บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างจังหวัด
620003072 2019-09-29 2019-10-05 0.67380 10304 10024 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620003077 2019-09-29 2019-10-05 0.33240 7528 7528 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003142 2019-10-04 2019-10-05 0.50200 2217 2217 ผู้พิการ
620003143 2019-10-05 2019-10-05 0.34680 3730 3730 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003146 2019-10-05 2019-10-05 0.87660 882 882 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620003075 2019-09-29 2019-10-06 1.02820 11091 11091 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003103 2019-10-01 2019-10-06 2.57040 8974 8974 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003106 2019-10-01 2019-10-06 0.90500 10752 10752 อสม.ในเขต
620003121 2019-10-03 2019-10-06 0.56510 2790 2790 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003126 2019-10-03 2019-10-06 0.95520 3192 3192 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620003127 2019-10-03 2019-10-06 0.25910 2962 2962 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620003128 2019-10-03 2019-10-06 0.38600 5476 5476 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620003130 2019-10-04 2019-10-06 0.22800 2626 2626 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003131 2019-10-04 2019-10-06 0.54490 2565 2565 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003132 2019-10-04 2019-10-06 0.74510 3020 3020 ผู้พิการ
620003133 2019-10-04 2019-10-06 0.25910 2056 2056 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003136 2019-10-04 2019-10-06 0.36830 1911 1911 บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างจังหวัด
620003136 2019-10-04 2019-10-06 0.36830 1911 1911 บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างจังหวัด
620003140 2019-10-04 2019-10-06 1.62040 3273 3273 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003150 2019-10-05 2019-10-06 0.27270 4400 4400 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620003152 2019-10-06 2019-10-06 0.72160 742 742 ผู้พิการ
620003108 2019-10-01 2019-10-07 0.87520 11260 8560 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620003115 2019-10-02 2019-10-07 0.54490 8234 8234 สิทธิข้าราชการท้องถิ่น (อปท.)
620003116 2019-10-02 2019-10-07 0.98650 6462 6462 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003118 2019-10-03 2019-10-07 1.12780 5996 5286 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003135 2019-10-04 2019-10-07 1.12780 3580 3580 ผู้พิการ
620003137 2019-10-04 2019-10-07 0.83980 3874 3874 ผู้พิการ
620003139 2019-10-04 2019-10-07 0.35470 4275 4275 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003141 2019-10-04 2019-10-07 0.93610 3608 3608 ผู้พิการ
620003145 2019-10-05 2019-10-07 0.22800 1801 1801 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003155 2019-10-06 2019-10-07 0.19980 1273 1273 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003156 2019-10-06 2019-10-07 0.24860 2240 2240 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003158 2019-10-07 2019-10-07 0.23400 3248 2948 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620003166 2019-10-07 2019-10-07 0.23400 2965 2665 อสม.ในเขต
620003124 2019-10-03 2019-10-08 0.25410 5474 5474 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003134 2019-10-04 2019-10-08 0.33240 5377 5377 นักเรียน ม.ต้น (13-15 ปี)
620003138 2019-10-04 2019-10-08 0.64280 4786 4786 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)รพ.ต่างจังหวัด
620003147 2019-10-05 2019-10-08 0.54490 3514 3364 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003153 2019-10-06 2019-10-08 0.36830 3681 3681 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003157 2019-10-06 2019-10-08 0.68600 7266 8046 ผู้มีรายได้น้อย
620003159 2019-10-07 2019-10-08 0.22380 1764 1764 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003168 2019-10-08 2019-10-08 0.36830 1141 1141 บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างจังหวัด
620003161 2019-10-07 2019-10-09 0.87520 4104 4168 ผู้นำชุมชน ในเขต
620003162 2019-10-07 2019-10-09 0.54490 3358 3358 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620003164 2019-10-07 2019-10-09 1.72210 3087 3087 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620003167 2019-10-07 2019-10-09 1.60160 1961 1961 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003174 2019-10-08 2019-10-09 0.35550 3423 3223 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620003125 2019-10-02 2019-10-10 1.47060 9487 9487 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003148 2019-10-05 2019-10-10 0.33240 7414 7414 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003151 2019-10-06 2019-10-10 0.54490 4491 4491 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620003154 2019-10-06 2019-10-10 1.49480 9792 9792 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003170 2019-10-08 2019-10-10 0.54490 2825 2825 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003171 2019-10-08 2019-10-10 0.87520 5048 5048 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003173 2019-10-08 2019-10-10 0.81510 4630 4630 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003177 2019-10-09 2019-10-10 0.18370 1140 1540 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620003182 2019-10-09 2019-10-10 0.35550 1623 1673 อสม.ในเขต
620003183 2019-10-09 2019-10-10 0.37290 2624 2624 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620003185 2019-10-09 2019-10-10 0.36780 1553 1553 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620003186 2019-10-09 2019-10-10 0.72940 4537 4487 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620003188 2019-10-09 2019-10-10 0.22380 1268 1268 บุคคลในครอบครัว อสม.
620003189 2019-10-09 2019-10-10 0.35550 2886 2886 ผู้มีรายได้น้อย
620003199 2019-10-10 2019-10-10 0.27530 3987 3987 ผู้พิการ
620003163 2019-10-07 2019-10-11 1.07960 7256 7256 ผู้พิการ
620003165 2019-10-07 2019-10-11 0.37000 5788 5788 บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างจังหวัด
620003169 2019-10-08 2019-10-11 0.93610 4841 4841 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003172 2019-10-08 2019-10-11 0.22250 2616 2616 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003175 2019-10-08 2019-10-11 0.26670 2787 2787 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003184 2019-10-09 2019-10-11 0.49980 8118 8118 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003192 2019-10-10 2019-10-11 0.27580 2078 2078 ผู้มีรายได้น้อย
620003197 2019-10-10 2019-10-11 0.29260 1106 1106 สิทธิข้าราชการท้องถิ่น (อปท.)
620003206 2019-10-11 2019-10-11 0.23400 4238 3324 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620003215 2019-10-11 2019-10-11 0.89880 3509 2414 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620003160 2019-10-07 2019-10-12 1.45020 11348 10748 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003176 2019-10-08 2019-10-12 0.22380 3872 3872 ผู้มีรายได้น้อย
620003179 2019-10-09 2019-10-12 0.54490 3165 3165 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003181 2019-10-09 2019-10-12 0.38640 3506 3506 อสม.ในเขต
620003187 2019-10-09 2019-10-12 0.81510 5836 4786 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003190 2019-10-10 2019-10-12 0.25910 3622 2922 บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างอำเภอ
620003191 2019-10-10 2019-10-12 0.61810 3586 2986 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620003194 2019-10-10 2019-10-12 0.54490 2639 2639 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003198 2019-10-10 2019-10-12 0.59970 2720 2720 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620003202 2019-10-10 2019-10-12 0.93610 2579 2579 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003203 2019-10-11 2019-10-12 0.22380 1402 1402 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620003204 2019-10-11 2019-10-12 1.28810 2226 2226 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620003205 2019-10-11 2019-10-12 0.27580 2373 2373 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003209 2019-10-11 2019-10-12 1.33630 3056 3056 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003210 2019-10-11 2019-10-12 0.69440 1384 1384 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003214 2019-10-11 2019-10-12 0.35550 2449 2449 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620003216 2019-10-11 2019-10-12 0.00000 2088 2088 ผู้พิการ
620003180 2019-10-09 2019-10-13 0.94210 7116 7798 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003207 2019-10-11 2019-10-13 0.33240 2422 2422 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003211 2019-10-11 2019-10-13 0.65440 2113 2113 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003219 2019-10-12 2019-10-13 0.50200 3147 3147 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003225 2019-10-12 2019-10-13 0.78100 1468 1468 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003226 2019-10-13 2019-10-13 0.25910 1182 1182 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003195 2019-10-10 2019-10-14 0.00000 6362 6362 ผู้มีรายได้น้อย
620003208 2019-10-11 2019-10-14 1.23290 4163 4163 ผู้พิการ
620003213 2019-10-11 2019-10-14 0.25910 3184 3184 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003220 2019-10-12 2019-10-14 1.07960 3133 3133 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003227 2019-10-13 2019-10-14 0.23950 251 651 บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างจังหวัด
620003196 2019-10-10 2019-10-15 0.74840 5520 5520 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003212 2019-10-11 2019-10-15 2.28460 4280 4280 ผู้พิการ
620003218 2019-10-12 2019-10-15 0.54490 3974 3574 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003222 2019-10-12 2019-10-15 0.40100 4193 4193 ผู้พิการ
620003223 2019-10-12 2019-10-15 1.10080 7742 7742 ผู้มีรายได้น้อย
620003228 2019-10-14 2019-10-15 0.22250 1549 1549 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003235 2019-10-14 2019-10-15 0.22380 1076 1076 ผู้มีรายได้น้อย
620003236 2019-10-14 2019-10-15 0.22250 849 849 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003237 2019-10-14 2019-10-15 0.19980 802 802 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003240 2019-10-15 2019-10-15 0.32760 715 715 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620003255 2019-10-15 2019-10-15 0.19930 1650 1350 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003231 2019-10-14 2019-10-16 0.38600 3456 3456 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620003232 2019-10-14 2019-10-16 0.34800 2720 2520 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620003233 2019-10-14 2019-10-16 0.22800 1856 1856 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003234 2019-10-14 2019-10-16 0.26320 1788 1788 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003238 2019-10-14 2019-10-16 0.36780 2658 2658 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003239 2019-10-14 2019-10-16 0.36780 1852 1852 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003246 2019-10-15 2019-10-16 0.25910 993 993 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003247 2019-10-15 2019-10-16 0.36780 1247 1647 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003251 2019-10-15 2019-10-16 0.52550 998 998 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003252 2019-10-15 2019-10-16 0.19980 3128 3128 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620003256 2019-10-15 2019-10-16 0.50200 2038 2038 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003257 2019-10-15 2019-10-16 0.23950 934 934 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)รพ.ต่างอำเภอ
620003259 2019-10-16 2019-10-16 0.24440 750 750 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620003229 2019-10-14 2019-10-17 0.25910 3670 2970 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620003245 2019-10-15 2019-10-17 0.77250 3804 3804 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003254 2019-10-15 2019-10-17 0.72640 3816 3816 ผู้มีรายได้น้อย
620003262 2019-10-16 2019-10-17 0.99920 2206 2206 บุคคลในครอบครัว อสม.
620003263 2019-10-16 2019-10-17 0.49980 1604 1604 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003267 2019-10-16 2019-10-17 0.22250 1498 1498 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003270 2019-10-16 2019-10-17 0.22380 878 878 นักเรียน ม.ต้น (13-15 ปี)
620003221 2019-10-12 2019-10-18 0.00000 8574 8574 ผู้พิการ
620003242 2019-10-15 2019-10-18 0.90480 5806 5806 ผู้มีรายได้น้อย
620003261 2019-10-16 2019-10-18 0.36780 2874 2874 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620003272 2019-10-16 2019-10-18 0.24440 1451 1451 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620003279 2019-10-17 2019-10-18 0.42250 4745 4745 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620003294 2019-10-18 2019-10-18 0.09060 1149 849 บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างจังหวัด
620003193 2019-10-10 2019-10-19 1.33740 11654 11654 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003230 2019-10-14 2019-10-19 0.83980 6130 5934 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003249 2019-10-15 2019-10-19 0.54490 5107 5107 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003253 2019-10-15 2019-10-19 1.17890 5770 5672 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003268 2019-10-16 2019-10-19 0.25910 3248 3248 นักเรียน ม.ต้น (13-15 ปี)
620003269 2019-10-16 2019-10-19 0.25910 2529 2529 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003274 2019-10-17 2019-10-19 0.36780 3373 3373 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003277 2019-10-17 2019-10-19 0.25410 2750 2250 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003285 2019-10-18 2019-10-19 0.58270 1982 1982 ผู้พิการ
620003293 2019-10-18 2019-10-19 0.19980 987 987 ผู้มีรายได้น้อย
620003299 2019-10-19 2019-10-19 0.22380 780 780 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)รพ.ต่างจังหวัด
620003248 2019-10-15 2019-10-20 0.33240 5815 5815 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003258 2019-10-16 2019-10-20 1.25070 6124 6124 ผู้พิการ
620003264 2019-10-16 2019-10-20 0.35470 4156 4156 นักเรียน ม.ต้น (13-15 ปี)
620003265 2019-10-16 2019-10-20 1.33740 4646 4646 ผู้พิการ
620003273 2019-10-17 2019-10-20 0.27490 3754 3754 ผู้มีรายได้น้อย
620003275 2019-10-17 2019-10-20 0.64540 3376 3376 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003276 2019-10-17 2019-10-20 0.45330 3011 3011 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003278 2019-10-17 2019-10-20 0.58530 8173 8173 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003280 2019-10-17 2019-10-20 0.33240 3784 3784 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003283 2019-10-17 2019-10-20 0.26220 3135 3135 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003286 2019-10-18 2019-10-20 0.40100 2702 2702 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003288 2019-10-18 2019-10-20 0.27270 3227 3227 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620003289 2019-10-18 2019-10-20 0.67110 2686 2686 ผู้พิการ
620003295 2019-10-18 2019-10-20 0.49980 5040 5040 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003296 2019-10-18 2019-10-20 0.72320 2287 2287 ผู้พิการ
620003297 2019-10-19 2019-10-20 0.41000 2892 2892 ผู้มีรายได้น้อย
620003298 2019-10-19 2019-10-20 0.58420 2217 1667 บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างจังหวัด
620003302 2019-10-19 2019-10-20 0.41000 2180 2180 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620003303 2019-10-19 2019-10-20 0.23950 1740 1740 ผู้มีรายได้น้อย
620003306 2019-10-19 2019-10-20 0.25910 867 867 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003244 2019-10-15 2019-10-21 0.93610 11291 11291 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003260 2019-10-16 2019-10-21 0.48900 6354 6354 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620003281 2019-10-17 2019-10-21 1.78900 7548 7548 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003300 2019-10-19 2019-10-21 0.00000 5036 5036 ผู้มีรายได้น้อย
620003301 2019-10-19 2019-10-21 1.00960 3060 3060 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003305 2019-10-19 2019-10-22 0.93610 4624 4624 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003307 2019-10-20 2019-10-22 0.38600 3606 3606 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620003308 2019-10-20 2019-10-22 0.22250 2406 2256 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003320 2019-10-21 2019-10-22 0.28430 1600 1600 บุคคลในครอบครัว อสม.
620003326 2019-10-21 2019-10-22 0.19980 1372 1422 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003329 2019-10-22 2019-10-22 0.22380 850 850 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620003271 2019-10-16 2019-10-23 0.46680 6469 6469 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620003284 2019-10-18 2019-10-23 1.53750 8000 8550 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003310 2019-10-20 2019-10-23 0.38600 4272 3872 ผู้มีรายได้น้อย
620003318 2019-10-21 2019-10-23 0.33240 4576 4576 นักเรียน ม.ต้น (13-15 ปี)
620003330 2019-10-22 2019-10-23 0.73580 7425 8205 ผู้มีรายได้น้อย
620003331 2019-10-22 2019-10-23 0.27490 2032 2032 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620003332 2019-10-22 2019-10-23 0.39130 1451 1451 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003335 2019-10-22 2019-10-23 0.34800 1704 1704 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620003339 2019-10-22 2019-10-23 0.77850 2216 2236 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)รพ.ต่างอำเภอ
620003313 2019-10-21 2019-10-24 0.22800 4435 4035 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003319 2019-10-21 2019-10-24 0.54490 3538 3538 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003323 2019-10-21 2019-10-24 0.41640 3702 3718 ผู้มีรายได้น้อย
620003325 2019-10-21 2019-10-24 0.40100 4870 4870 สิทธิข้าราชการท้องถิ่น (อปท.)
620003327 2019-10-21 2019-10-24 1.49480 3848 3848 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003328 2019-10-21 2019-10-24 0.54490 3632 3632 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003333 2019-10-22 2019-10-24 0.37000 2474 2474 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620003340 2019-10-22 2019-10-24 0.23950 2238 2238 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620003342 2019-10-23 2019-10-24 0.41640 3556 3556 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620003347 2019-10-23 2019-10-24 0.22380 1105 1105 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003311 2019-10-20 2019-10-25 0.54490 7442 7442 ผู้มีรายได้น้อย
620003317 2019-10-21 2019-10-25 0.76830 4843 4843 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003324 2019-10-21 2019-10-25 0.93000 4045 4045 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003334 2019-10-22 2019-10-25 0.54490 4064 4064 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003343 2019-10-23 2019-10-25 0.41000 4109 4109 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620003345 2019-10-23 2019-10-25 0.51600 2918 2918 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620003348 2019-10-23 2019-10-25 0.67110 4946 4946 ผู้พิการ
620003351 2019-10-24 2019-10-25 0.34410 1498 1498 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620003353 2019-10-24 2019-10-25 0.27490 1220 1220 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003360 2019-10-24 2019-10-25 0.90650 866 866 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620003363 2019-10-25 2019-10-25 0.78880 1601 1601 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง)
620003369 2019-10-25 2019-10-25 0.87660 1312 1312 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003304 2019-10-19 2019-10-26 3.22610 16965 16965 ผู้พิการ
620003344 2019-10-23 2019-10-26 0.54490 4335 4335 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003356 2019-10-24 2019-10-26 0.65440 3983 3983 ผู้พิการ
620003357 2019-10-24 2019-10-26 0.58100 3156 3156 ผู้มีรายได้น้อย
620003359 2019-10-24 2019-10-26 0.41000 3891 3891 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620003361 2019-10-24 2019-10-26 0.55950 3108 3108 ผู้มีรายได้น้อย
620003364 2019-10-25 2019-10-26 0.67110 3694 4474 ผู้พิการ
620003370 2019-10-25 2019-10-26 0.22380 952 952 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)รพ.ต่างอำเภอ
620003371 2019-10-25 2019-10-26 0.44080 2251 2251 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003377 2019-10-26 2019-10-26 0.27530 3518 3218 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003367 2019-10-25 2019-10-27 0.54490 2620 2620 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003379 2019-10-26 2019-10-27 0.34680 2832 2832 ผู้มีรายได้น้อย
620003380 2019-10-27 2019-10-27 0.50200 1811 1811 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003316 2019-10-21 2019-10-28 0.54490 13593 10693 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
620003336 2019-10-22 2019-10-28 0.79050 7818 7818 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003337 2019-10-22 2019-10-28 0.58100 7616 7616 ผู้มีรายได้น้อย
620003341 2019-10-23 2019-10-28 0.93610 8156 8156 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003374 2019-10-26 2019-10-28 0.41000 3210 3210 ผู้พิการ
620003378 2019-10-26 2019-10-28 1.98800 4093 4093 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)ช่วงอายุ 12-59 ปี
620003381 2019-10-27 2019-10-28 0.26420 1579 1579 ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์
620003387 2019-10-28 2019-10-28 0.35040 1625 1625 ผู้มีรายได้น้อย