vision

วิสัยทัศน์เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอซำสูง

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

ระบบบริหารและบริการมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายในปี 2564

 

 

พันธกิจ

1. สร้างสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและเป็นธรรม

3. พัฒนาบุคลากร ให้มีสมรรถณะ และความสุขในการทำงาน

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนและจัดการระบบสุขภาพ

5.พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล