ประวัติโรงพยาบาล

ความเป็นมา

ท้องที่อำเภอซำสูงเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอกระนวน ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาจัดตั้งเป็น กิ่งอำเภอซำสูง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2537 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ปีเดียวกัน ต่อมาจึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอซำสูง ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน

และเนื่องจากอยู่ห่างจากโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชอำเภอกระนวนค่อนข้างไกลมาก การเดินทางไปใช้บริการสำหรับผู้ป่วยจึงยากลำบาก ถึงแม้จะมีสถามนีอนามัยประจำตำบลต่างๆ ที่อยู่ในเขตุอำเภอซำสูง แต่ก็ไม่เพียงพอสำหรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากรได้ จึงได้มีการก่อตั้งโรงพยาบาลซำสูง ขึ้นมาในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2544 เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในเขตุอำเภอซำสูง และพื้นที่ใกล้เคียงจากอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม