ITA62

ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity & Trransparency Assessment) ปี 2562

 

Attachments:
Download this file (EB1.pdf)EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี.pdf[001]1489 kB
Download this file (EB2.pdf)EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรกา กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโ[002]10657 kB
Download this file (EB3.pdf)EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้ดจัดจ้างประจำปี.pdf[003]24054 kB
Download this file (EB4.pdf)EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเ[004]1254 kB
Download this file (EB5.pdf)EB5 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงา[005]15645 kB
Download this file (EB6.pdf)EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักขอ[006]4013 kB
Download this file (EB7.pdf)EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการ ตามภารกิจหลักของหน[007]5382 kB
Download this file (EB8.pdf)EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่า[008]757 kB
Download this file (EB9.pdf)EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน.pdf[009]30952 kB
Download this file (EB10.pdf)EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี.pdf[010]238 kB
Download this file (EB11.pdf)EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำ[011]811 kB
Download this file (EB12.pdf)EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี.pd[012]4107 kB
Download this file (EB13.pdf)EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและก[013]2472 kB
Download this file (EB14.pdf)EB14 หน่วยงานมีการรานงานการประเมินผลเกี่ยงกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี[014]783 kB
Download this file (EB15.pdf)EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน.pdf[015]3039 kB
Download this file (EB16.pdf)EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของห[016]3355 kB
Download this file (EB17.pdf)EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน.pdf[017]6560 kB
Download this file (EB19.pdf)EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่.pdf[019]1912 kB
Download this file (EB21.pdf)EB21 การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผมประโยชน์ทับซ้อน.pdf[021]50696 kB
Download this file (EB22.pdf)EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ในหน่วยงานในการให้[022]4465 kB
Download this file (EB23.pdf)EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง.pdf[023]3657 kB
Download this file (EB24.pdf)EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผ[024]2901 kB
Download this file (EB25.pdf)EB25 การกำหนดมาตราร กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่.p[025]17229 kB
Download this file (EB26.pdf)EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแ[026]13507 kB