ITA63

ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity & Trransparency Assessment) ปี 2563

Attachments:
Download this file (EB1.pdf)EB1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562[01]667 kB
Download this file (EB2_q3.pdf)EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความ[02]4269 kB
Download this file (EB3_q3.pdf)EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี[03]2238 kB
Download this file (EB4Q4.pdf)EB4 ส่งแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(สขร.๑)[04]1542 kB
Download this file (EB5.1.pdf)EB5 การเปิดโอกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตาม[05]73 kB
Download this file (EB6_new.pdf)EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจ[06]4707 kB
Download this file (EB7Q4.pdf)EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจหลักของหน่[07]1594 kB
Download this file (EB8.pdf)EB8 กำหนดมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ[08]85 kB
Download this file (EB9_new.pdf)EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน[09]11708 kB
Download this file (EB10.pdf)EB10 ประกาศเผยแพร่ข้อมูล่านเว็บไซต์โรงพยาบาล[10]192 kB
Download this file (EB11.pdf)EB11 การเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี(ที่ผ่านมา)[11]1361 kB
Download this file (EB12.pdf)EB12 การเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี[12]247 kB
Download this file (EB13.pdf)EB13 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินกา[13]1413 kB
Download this file (EB14_q3.pdf)EB14 ประกาศผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก[14]168 kB
Download this file (EB15.pdf)EB15 ประกาศเจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร[15]336 kB
Download this file (EB16.pdf)EB16 การกำหนดมาตรการ กลไก หรอวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน[16]744 kB
Download this file (EB17.pdf)EB17 หน่วยงานมรการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน[17]179 kB
Download this file (EB18.pdf)EB18 หน่วยงานมีการสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตฯ[18]2503 kB
Download this file (EB19_new.pdf)EB19 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารที่โปร่งใส[19]2906 kB
Download this file (EB20.pdf)EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน[20]593 kB
Download this file (EB21_q3.pdf)EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการกำหนดมาตรการฯล[21]1309 kB
Download this file (EB22_q3.pdf)EB22 กระประชุมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันทุจริต[22]73 kB
Download this file (EB23.pdf)EB23 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ[23]1530 kB
Download this file (EB24.pdf)EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจร[24]1542 kB
Download this file (EB25_q3.pdf)EB25 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการสางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต[25]433 kB
Download this file (EB26.pdf)EB26 การเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน[26]3697 kB