ITA2563

ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity & Trransparency Assessment) ปี 2563

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอซำสูง