จำนวนผู้มารับบริการ ณ วันที่ 2 มิ.ย. 2566


แผนกผู้ป่วยนอก

แผนก
จำนวน
OPD
0
ER
0
ทันตกรรม
0
งานกายภาพบำบัด
0
กลุ่มงานเวชปฏิบัติการ
0
แผนไทย
0
คลินิกโรคเรื้อรัง
0