จำนวนผู้มารับบริการ ณ วันที่ 26 ก.พ. 2567


แผนกผู้ป่วยนอก

แผนก
จำนวน
OPD
0
ER
5
ทันตกรรม
0
งานกายภาพบำบัด
0
กลุ่มงานเวชปฏิบัติการ
0
แผนไทย
0
คลินิกโรคเรื้อรัง
0