จำนวนผู้มารับบริการประจำวัน

แผนก
จำนวน
OPD
96
ER
19
ทันตกรรม
18
งานกายภาพบำบัด
4
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว
14
แผนไทย
1