จำนวนผู้มารับบริการ ณ วันที่ 9 พ.ค. 2564


แผนกผู้ป่วยนอก

แผนก
จำนวน
OPD
0
ER
45
ทันตกรรม
0
งานกายภาพบำบัด
0
กลุ่มงานเวชปฏิบัติการ
0
แผนไทย
0
คลินิกโรคเรื้อรัง
0