จำนวนผู้มารับบริการ ณ วันที่ 5 ธ.ค. 2563


แผนกผู้ป่วยนอก

แผนก
จำนวน
OPD
0
ER
17
ทันตกรรม
0
งานกายภาพบำบัด
0
กลุ่มงานเวชปฏิบัติการ
0
แผนไทย
0
คลินิกโรคเรื้อรัง
0