จำนวนผู้ป่วย ณ วันที่ 9 พ.ค. 2564

IPD
LR
20
0


รับเข้าใหม่
จำหน่ายออก
4
6