จำนวนผู้ป่วย ณ วันที่ 5 ธ.ค. 2563

IPD
LR
9
0


รับเข้าใหม่
จำหน่ายออก
0
3