จำนวนผู้ป่วย ณ วันที่ 30 พ.ย. 2565

WARD
จำนวน
IPD
23
LR
0


รับเข้าใหม่
จำหน่ายออก
6
13