จำนวนผู้ป่วย ณ วันที่ 26 ก.พ. 2567

WARD
จำนวน
IPD
21
LR
0


รับเข้าใหม่
จำหน่ายออก
0
0