จำนวนผู้ป่วย ณ วันที่ 8 ก.ค. 2563

IPD
LR
11
6


รับเข้าใหม่
จำหน่ายออก
4
3