จำนวนผู้ป่วย ณ วันที่ 2 มิ.ย. 2566

WARD
จำนวน
IPD
20
LR
0


รับเข้าใหม่
จำหน่ายออก
0
0