ประผลการดำเนินงาน ITA สำนักงานสาธารณสุข อำเภอซำสูง

ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้าง EB1 - EB4

EB 1 : หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB 2 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB 3 : หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB 4 : หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

 

ตัวชี้วัดที่ 2 การมีส่วนร่วม EB5 - EB7

EB 5 : หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

EB 6 : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

EB 7 : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

 

ตัวชี้วัดที่ 3 การเปิดเผยข้อมูล EB8 - EB9

EB 8 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 9 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

 

ตัวชี้วัดที่ 4 การดำเนินงานตามภารกิจ EB10 - EB12

EB 10 : หน่วยงานมีเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB 11 : หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

EB 12 : หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

 

ตัวชี้วัดที่ 5 การปฏิบัติงานตามหน้าที่ EB13 - EB14

EB 13 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัต

EB 14 : หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกียวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ

 

ตัวชี้วัดที่ 6 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร EB15

EB 15 : หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหารต่อสาธารณชน

 

ตัวชี้วัดที่ 7 การจัดการเรื่องการร้องเรียน EB16

EB 16 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

 

ตัวชี้วัดที่ 8 การรับสินบน EB17

EB 17 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต EB18 - EB19

EB 18 : หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนาธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

EB 19 : หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB20 - EB22

EB 20 : หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลลประโยชน์

EB 22 หน่วยงานมีการประชุมหรืออบรมสัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน กิจพอเพียง

 

ตัวชี้วัดที่ 11 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต EB23 - EB24

EB 23 : หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือแผนที่กี่ยวข้อง

EB 24 : หน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนป้องกันและลปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกียวข้อง

 

ตัวชี้วัดที่ 12 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ EB 25- 26

EB 25 : หน่วยงานมีการจัดกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ

EB 26 : หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลา