สำนักงานสาธารณสุขอำเภอซำสูง

ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Trransparency Assessment) ปี 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอซำสูง

ปีงบประมาณ 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอซำสูงได้ดำเนินงานพัฒนาระบบธรรมาภิบาล ส่งเสริมค่านิยมสุจริต จิตพอเพียง ต่อต้านการทุจริต พร้อมจัดทำหลักฐานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ประกอบไปด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์จำนวน 26 หัวข้อ ตามรายละเอียดไฟล์ที่ได้จัดทำ รวบรวมแสดงในเว็บไซด์นี้