ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลซำสูง

เรื่อง : แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศวันที่ 1 ก.พ. 2562 เวลา 13.45 น.

เอกสารประกอบ : ดาวน์โหลด

เรื่อง : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศวันที่ 1 ก.พ. 2562 เวลา 13.40 น.

เอกสารประกอบ : ดาวน์โหลด

เรื่อง : ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าที่เพื่อการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศวันที่ 1 ก.พ. 2562 เวลา 13.35 น.

เอกสารประกอบ : ดาวน์โหลด

เรื่อง : ประกาศเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศวันที่ 1 ก.พ. 2562 เวลา 13.30 น.

เอกสารประกอบ : ดาวน์โหลด

เรื่อง : ประกาศเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ประกาศวันที่ 24 ส.ค. 2561 เวลา 14.30 น.

เอกสารประกอบ : ดาวน์โหลด

เรื่อง : ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศวันที่ 3 ส.ค. 2561 เวลา 15.00 น.

เอกสารประกอบ : ดาวน์โหลด

เรื่อง : ประกาศเผยแพร่ มาตรการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส

ประกาศวันที่ 29 มิ.ย. 2561 เวลา 15.30 น.

เอกสารประกอบ : ดาวน์โหลด

เรื่อง : แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1

ประกาศวันที่ 29 มิ.ย. 2561 เวลา 13.45 น.

เอกสารประกอบ : ดาวน์โหลด

เรื่อง : ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการที่ 5

ประกาศวันที่ 29 มิ.ย. 2561 เวลา 10.30 น.

เอกสารประกอบ : ดาวน์โหลด

เรื่อง : ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการที่ 4

ประกาศวันที่ 29 มิ.ย. 2561 เวลา 10.20 น.

เอกสารประกอบ : ดาวน์โหลด

เรื่อง : ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการที่ 3

ประกาศวันที่ 29 มิ.ย. 2561 เวลา 10.15 น.

เอกสารประกอบ : ดาวน์โหลด

เรื่อง : ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการที่ 2

ประกาศวันที่ 29 มิ.ย. 2561 เวลา 10.10 น.

เอกสารประกอบ : ดาวน์โหลด

เรื่อง : ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการที่ 1

ประกาศวันที่ 29 มิ.ย. 2561 เวลา 10.00 น.

เอกสารประกอบ : ดาวน์โหลด

เรื่อง : การตั้งกลุ่มในหน่วยงานเพื่อบริหารงานที่โปร่งใส

ประกาศวันที่ 8 มิ.ย. 2561 เวลา 15.00 น.

เอกสารประกอบ : ดาวน์โหลด

เรื่อง : ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน

ประกาศวันที่ 8 มิ.ย. 2561 เวลา 15.00 น.

เอกสารประกอบ : ดาวน์โหลด

เรื่อง : การวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน

ประกาศวันที่ 8 มิ.ย. 2561 เวลา 15.00 น.

เอกสารประกอบ : ดาวน์โหลด